Algemene voorwaarden voor het gebruik van het Wazaa platform

Artikel 1: Doel

Deze GCU of Algemene Gebruiksvoorwaarden omkaderen wettelijk het gebruik van de diensten van de Wazaa site (hierna "de site" genoemd).

Als contract tussen Wazaa en de Gebruiker, moet de toegang tot de site worden voorafgegaan door de aanvaarding van deze TOS. Toegang tot dit platform betekent acceptatie van deze TOS.

Door enig deel van de site te bezoeken of te gebruiken, gaat u akkoord met deze gebruiksvoorwaarden. Als u niet akkoord gaat met alle voorwaarden van deze overeenkomst, is het mogelijk dat u geen toegang krijgt tot de website of de diensten ervan niet kunt gebruiken. Indien deze Gebruiksvoorwaarden als een aanbod worden beschouwd, is de aanvaarding ervan uitdrukkelijk beperkt tot deze voorwaarden.

Artikel 2: Wettelijke kennisgeving

Deze TOS zijn van toepassing op alle producten en diensten die door Wazaa worden aangeboden. De toepassing van eventuele door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

U mag onze producten niet gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden, noch mag u de wetten van uw rechtsgebied overtreden.

U mag geen wormen, virussen of andere code van destructieve aard overbrengen.

Een schending of overtreding van een van de Voorwaarden leidt tot onmiddellijke beëindiging van uw Diensten.

Artikel 3: Toegang tot het terrein

De site is overal gratis toegankelijk voor iedere gebruiker met internettoegang. Voor onderhoud of andere redenen kan de toegang tot de site door de uitgever zonder kennisgeving of rechtvaardiging worden onderbroken of opgeschort.

Artikel 4: Gegevensverzameling

Het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens gebeurt met inachtneming van de privacy.

De Gebruiker heeft het recht van toegang, rectificatie, verwijdering en verzet van zijn persoonsgegevens. Dit recht kan worden uitgeoefend door :

- Het contactformulier ;

Artikel 5: Intellectuele eigendom

De merken, logo's evenals de inhoud van de Wazaa website (grafische illustraties, teksten...) zijn beschermd door het Wetboek van Intellectuele Eigendom en door het auteursrecht.

Voor de reproductie en het kopiëren van de inhoud door de gebruiker is voorafgaande toestemming van de site vereist. In dit geval is elk gebruik voor commerciële of reclamedoeleinden verboden.

Artikel 6: Aansprakelijkheid

Hoewel de op de site gepubliceerde informatie betrouwbaar wordt geacht, behoudt de site zich het recht voor niet in te staan voor de betrouwbaarheid van de bronnen.

De op de Wazaa website gepubliceerde informatie wordt uitsluitend ter informatie gepresenteerd en heeft geen contractuele waarde. Ondanks regelmatige updates kan de site niet verantwoordelijk worden gesteld voor wijzigingen in de administratieve en wettelijke bepalingen die na de publicatie verschijnen. Hetzelfde geldt voor het gebruik en de interpretatie van de op het platform verstrekte informatie.

De site wijst alle verantwoordelijkheid af voor eventuele virussen die de computerapparatuur van de gebruiker kunnen infecteren na gebruik van of toegang tot deze site.

De site kan niet verantwoordelijk worden gesteld in geval van overmacht of onvoorziene en onoverkomelijke handelingen van derden.

De site garandeert niet de totale veiligheid en vertrouwelijkheid van de gegevens. De site verbindt zich er echter toe alle daartoe vereiste methoden zo goed mogelijk toe te passen.

Indien wij naar eigen goeddunken vaststellen of vermoeden dat u een voorwaarde of bepaling van deze gebruiksvoorwaarden niet naleeft of niet hebt nageleefd, kunnen wij deze overeenkomst ook te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving beëindigen.

Artikel 7: Hyperlinks

De site kan hyperlinks bevatten. Door op deze links te klikken, verlaat de gebruiker het platform. Het platform heeft geen controle over en kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud van de webpagina's met betrekking tot deze links.

Artikel 8: Cookies

Bij een bezoek aan de site kan automatisch een cookie worden geïnstalleerd in de browser van de gebruiker.

Cookies zijn kleine bestanden die tijdelijk op de harde schijf van de computer van de Gebruiker worden opgeslagen. Deze cookies zijn noodzakelijk voor de toegankelijkheid en de navigatie op de site. Deze bestanden bevatten geen persoonlijke informatie en kunnen niet worden gebruikt om een persoon te identificeren.

De informatie in de cookies wordt gebruikt om de prestaties van de navigatie op de Wazaa website te verbeteren.

Door de site te bezoeken, aanvaardt de gebruiker cookies. Ze kunnen worden uitgeschakeld via de parameters van de navigatiesoftware.

Artikel 9: Publicatie door de gebruiker

U stemt ermee in geen enkel deel van de site, enig gebruik van de site of enige toegang tot de site te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, doorverkopen of exploiteren zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

Artikel 10: - Juistheid, volledigheid en actualiteit van de informatie

Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld indien de op deze site verstrekte informatie onjuist, onvolledig of verouderd is. De inhoud van deze site is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden en mag niet worden gebruikt als enige basis voor het nemen van beslissingen zonder grotere, nauwkeurigere, volledigere of actuelere informatiebronnen te raadplegen. Als u afgaat op de inhoud van deze site, doet u dat op eigen risico.

Deze site kan enige historische informatie bevatten. Historische informatie is per definitie niet actueel en wordt alleen voor referentiedoeleinden verstrekt. Wij behouden ons het recht voor de inhoud van deze site te allen tijde te wijzigen, maar wij zijn niet verplicht de informatie op deze site bij te werken. U erkent dat het uw verantwoordelijkheid is om veranderingen op onze site te controleren.

Wij garanderen of beweren niet dat uw gebruik van onze Dienst ononderbroken, veilig, tijdig of foutloos zal zijn. Wij garanderen niet dat de resultaten die kunnen worden verkregen door het gebruik van de Dienst nauwkeurig of betrouwbaar zijn. U gaat ermee akkoord dat wij van tijd tot tijd de Dienst voor onbepaalde tijd kunnen intrekken of op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving kunnen annuleren.

Artikel 11: Duur van de overeenkomst

Dit contract geldt voor onbepaalde tijd. De aanvang van het gebruik van de diensten van de site markeert de toepassing van het contract ten aanzien van de Gebruiker.

Artikel 12: Wijzigingen in de dienstverlening en de prijzen

De prijzen van onze producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Wij behouden ons het recht voor de site (of een deel ervan) te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of te beëindigen.

Wij zijn niet aansprakelijk jegens u of een derde partij voor een prijswijziging, of een wijziging, opschorting of stopzetting van de Dienst.

Artikel 13: Toepasselijk recht en jurisdictie

Dit contract is onderworpen aan het Belgische recht. Indien de geschillen tussen de partijen niet in der minne worden geschikt, zullen de bevoegde Belgische rechtbanken het geschil beslechten.

Artikel 14: Koppelingen met derden

Bepaalde inhoud, producten en diensten die toegankelijk zijn via onze Dienst kunnen elementen van derden bevatten.

Links van derden op deze site kunnen u leiden naar websites van derden die niet met ons verbonden zijn. Wij zijn niet verplicht de inhoud of nauwkeurigheid ervan te controleren of te evalueren, noch garanderen of aanvaarden wij enige verantwoordelijkheid voor de inhoud of websites, of andere inhoud, producten of diensten van bronnen van derden.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige schade in verband met de aankoop of het gebruik van goederen, diensten, middelen, inhoud of enige andere transactie in verband met dergelijke websites van derden. Lees het beleid en de praktijken van deze derden zorgvuldig en zorg ervoor dat u ze begrijpt voordat u een transactie aangaat. Klachten, claims, zorgen of vragen over producten van derden moeten aan die derden worden gericht.

Artikel 15: Contactgegevens

Vragen over de gebruiksvoorwaarden kunnen worden gericht aan info@wazaa.be